Reporty z našich akcí

Role Rozhodčího soudu v české justici

Cesta, jak se dobrat svých práv v obchodních sporech, bývá často dlouhá a trnitá. V běžném soudním řízení může trvat několik let, než případ rozhodne soud prvního stupně. Pak navíc často následuje odvolání či další opravné prostředky a řízení se dále protahuje. Soudní rozhodnutí proto mnohdy přichází z praktického hlediska příliš pozdě, popřípadě jeho kvalita neodpovídá potřebám praxe či obchodní realitě.

Ve spolupráci s Rozhodčím soudem Hospodářské Komory ČR a Agrární Komory ČR a ELSA Olomouc jsme uspořádali přednášku na téma majetkové a doménové spory. Hlavním přednášejícím byl Mgr. Ing. Tomáš Sýkora, člen předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Majetkové a spotřebitelské spory

Jedním z alternativních způsobů řešení sporů je rozhodčí řízení. Řízení v arbitráži se částečně podobá soudnímu řízení; strany předkládají písemná vyjádření, důkazy, poté obvykle proběhne i jedno nebo více ústních jednání. Po důkladném posouzení kauzy rozhodci vydají rozhodnutí ve věci, tzv. rozhodčí nález. Ten je zásadně konečný a vykonatelný, a to i v zahraničí. Tomáš Sýkora zmínil také zásadní výhody, které rozhodčí řízení přináší. Mezi ně patří například jednoinstančnost, dobrá vykonavatelnost nálezů nebo rozumné náklady na vedení sporů

Doménové spory

Diskutovaným tématem semináře byla také tématika doménových sporů. Nejčastěji se jedná o domény .cz, .eu ale i další doménová jména nejvyšší úrovně. „Stejně jako u jiných označení (ochranných známek, firem, apod.) dochází i v případě doménových jmen k situacím, kdy si jedna osoba zaregistruje doménové jméno, které je velice podobné doménovému jménu jiné osoby, popřípadě obsahuje ochrannou známku jiné osoby. Obvykle se tak děje ve snaze parazitovat na známých značkách a dosáhnout vyšší návštěvnosti webových stránek“, podotýká Tomáš Sýkora.  Doménové spory jsou před Rozhodčím soudem vedeny elektronicky, a to v rámci speciální online platformy Rozhodčího soudu.

Kvalita rozhodčích doložek

Pokud se rozhodnete pro řešení sporu cestou rozhodčího řízení, doporučuje se věnovat maximální péči textaci rozhodčí doložky či rozhodčí smlouvy. Takovou smlouvu či doložku lze uzavřít souběžně s obchodní smlouvou, anebo i později, poté, co již došlo ke sporu a strany se jej snaží řešit. Kvalitně připravená rozhodčí doložka je zárukou dalšího bezproblémového postupu v řízení.

Více informací k problematice naleznete na stránkách Rozhodčího soudu při Hospodářské Komoře České Republiky a Agrární Komoře České republiky.

Nová publikace: Vzory rozhodčího řízení – tuzemské řízení, obchodní spory Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov, Marie Moravcová

Menu